Đường Biên Hòa, Dong Nai

Rum bottles

Chanh Rhum - Đường Biên Hòa, Dong Nai (vn~1)
Chanh Rhum

Chanh Rhum (vn~1)


Here are full texts from the labels

vn~1: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa; BH; Rượu; Chanh Rhum; 700 ml; High Quality; 29°; Sản xuất tại Đường ty cổ phần Đường Biên Hòa, KCN Biên Hòa I - Đường Nai, Việt Nam, Tel: 061.836199, Fax: 061.836213; Thành phần: Rưdu Etylic, Đường, acid citric, màu caramel tự nhiên, hương tổng hợp

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more