Slovensko

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

Fragopolis, Prešov

  rumy z celého světa

Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum Karpatský jemný
Rum Karpatský jemný
Rum tuzemský
Rum tuzemský

Vystavuji zde 8 z 19 etiket mé sbírky. Ostatní etikety se liší pouze v drobnostech.


Historie

Firma byla založena roku 1903.

[Zdroj: Etiketa]

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Prešovská rafineria liehu".


Historie lihovarnictví v Prešově

Historie lihovarnictví v Prešovském kraji sahá do roku 1903. Zřizovací listina prvního závodu se však nedochovala. Rok založení závodu vysvítá z hlášení o válečných škodách v roce 1945 a z dalších starších listin. Původní název firmy byl Spolok poľnohospodárskych dorábateľov liehu, rafinácie a predaja liehu v Šarišskej stolici. Tento název souhlasí i s živnostenským oprávněním vydaným dne 25. června 1920 městskou radou v Prešově. Její počátky však sahají až do r. 1903, kdy byl v Prešově založen lihovar s roční kapacitou 34 000 hl lihu. Byla to akciová společnost 22 velkostatkářů - majitelů zemědělských lihovarů a její výrobní náplní bylo zpracování surového zemědělského lihu na periodickém aparátu.

Název závodu změnil výnos Ministerstva vnitra po dohodě s ministerstvem obchodu a financí dne 11. března 1922 na Prešovskej rafinérii liehu, úč. spol. v Prešově. Předmětem výrobní činnosti firmy byla rafinace lihu, výroba likérů a jiných lihových nápojů, výroba chemických článků, zakládání a udržování zemědělských a lesnických hospodářských závodů, obchodování vlastními i cizími výrobky rozmanitého druhu. První začátky závodu se zaměřovali na rafinaci surového lihu a jeho prodej. Alkohol se vyráběl v zemědělských lihovarech bývalé Šarišské stolice, odkud ho dováželi na povozech do rafinerie lihu v Prešově. Popsaný způsob výroby a rafinace lihu trval až do znárodnění.

Denaturovaný líh začaly vyrábět v roce 1921, kdy finanční ředitelství v Prešově povolilo Spolku poľnohospodárskych dorábateľov liehu atd... obecnou denaturaci lihu. Ve stejném rozhodnutí přeneslo se toto povolení i na novou firmu Prešovskou rafinérii lihu, úč. spol. V roce 1923 ministerstvo pro zásobování lidu ČSR povolilo Prešovské rafinérii lihu, úč. spol., výrobu a prodej náhražek ušlechtilých lihovin, a to tuzemský rum 40% a výčepní pálenku 20%. Finanční ředitelství v Prešově dne 27. září 1924 vydalo povolení na výrobu likérů a rumu a jejich prodej ve velkém, ale už předtím, 18. ledna 1924, získala Prešovská rafinerie, úč. spol., povolení k prodeji lihovin v malém. Prodávat mohla pouze lihoviny, které vyráběla ve vlastní výrobně v zapečetěných lahvích. Přesné údaje o vyráběných množstvích nejsou známy, ale v porovnání s dnešní výrobou šlo o velmi malé množství konzumních lihovin. Dne 20. prosince 1944 objekty závodu poškodil letecký nálet. Podle hlášení o válečných škodách závod utrpěl škody ve výši 2,5 milionu Kčs. Období jeho oprav spadalo do let 1945 - 1950, přičemž je třeba zmínit, že závod byl rekonstruován z vlastních finančních zdrojů a půjček. Po osvobození rozhodnutím Okresního národního výboru v Prešově ze dne 10. prosince 1945 zřídili zde národní správu. Za národního správce jmenovali Jana Paulovčína, dirigenta Lidové banky v Prešově, Alexandra Sakače, tajemníka MNV v Prešově a Andreje Čakana, důchodce v Prešově. Prokuru udělili Vojtěchovi Berényiho, řediteli firmy, který prováděl znárodnění v druhé etapě v letech 1948 -1949. Po znárodnění v II. etapě vznikl v Levoči národní podnik Východoslovenský lihový průmysl. Ze znárodněné podstaty Prešovské rafinace lihu, kapitálová společnosti, utvořil se závod v Prešově, který začlenily do zmíněného národního podniku. V době znárodnění pracovalo v rafinérie a likérce 12 dělníků a 9 úředníků, přičemž výroba se pohybovala zhruba kolem 4000 hl vyrobených lihovin. Šlo tedy o malou výrobu manufakturního charakteru. V této souvislosti je třeba uvést, že v letech 1948 - 1949 znárodnili i několik menší soukromých likérek v kraji, jako například Kancir a syn, likérka v Lipanech, pálenice slivovice v Brezovci, pálenice Molnár a spol. v Niž. Šebastové, Muller a spol., "Excelsior", pálenice borovičky v Prešově, Šidlík a spol., Likérka v Prešově, Hartman a spol., Likérka v Prešově, Gottdiener a spol., Víno - Prešov, Čekovský - pálenice, Solivar atd. Po znárodnění firmy v roce 1949 a založení závodu v Prešově se ředitelem stal Pavel Širica, který jím byl až do svého odchodu do Levoče dne 15. července 1951. Podnik Východoslovenské konzervárny, do jehož působení patřil i závod Prešov, vznikl dne 31. prosince 1951. V průběhu dalšího organizačního vývoje z tohoto národního podniku vznikly dne 1. ledna 1953 Šarišské konzervárny a lihovary, národní podnik, do jehož výrobního subjektu patřilo i lihovarnictví v Prešově. Rozhodnutím pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků ze dne 10. března 1958 sloučením vytvořili novou organizační jednotku - Východoslovenské konzervárny, která od roku 1963 měla sídlo v Prešově.

O skutečné výstavbě a zvelebování prešovského závodu lze hovořit až po roce 1950, kdy závod různými úpravami zvyšoval svou výrobní kapacitu. Úpravami se postupně měnila tvář závodu i jeho výrobní sféra. Rafinace lihu se v závodě zrušila, ve výrobě lihovin se však pokračovalo. Postupně se pridružovali i další výrobní oprávnění, jako např. výroba nealkoholických nápojů, konzervárenské výroba, výroba hotových jídel a polotovarů, výroba octa 8 % a 10 %, rektifikovaných destilátů švestkových a vinných. V roce 1971 se ze závodu přenesla konzernárenska činnost do nově postavených výrobních objektů sesterského závodu v Trebišově. Po zrušení konzervárenské výroby začal závod rekonstruovat své výrobní prostory se zaměřením na tradiční výrobu alkoholických nápojů.

Firma FRAGOPOLIS a.s. Prešov byla jako zaměstnanecká akciová společnost založená v roce 1994 jako pokračovatel výrobního programu bývalého státního podniku Fragopolis Prešov. Společnost se orientovala na výrobní program v oblasti výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, výroby octa a výroby strojní technologie pro potravinářský průmysl. V roce 1996 přibyla výroba hořčice.

FRAGOPOLIS a. s. Prešov zaměstnávala 148 zaměstnanců. Společnost působila jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Fragopolis převzala na sebe závazky, a to bankovní úvěry ve výši 52 mil. Sk a závazky vůči dodavatelům ve výši 16 mil. Sk. Ekonomika akciové společnosti se příznivě vyvíjela zejména v letech 1994 - 1996, což souviselo s vysokým podílem exportu, který v roce 1996 činil až 46 %.

Existenci firmy negativně ovlivňovalo nestandardní ekonomické prostředí v legislativní oblasti, které se prakticky projevovalo v těžké vynutitelnosti pohledávek. Usnesením Krajského soudu v Košicích dne 22. září 2000, byl na majetek Fragopolis a. s. Prešov vyhlášen konkurz.

V listopadu 2000 po dohodě se správcem konkurzní podstaty začala v objektech společnosti působit a vyrábět společnost Prelika, as Prešov.

[Zdroj: Prelika, a.s., cit. 2005]


Zde jsou plné texty z etiket

sk98: Tuzemský rum; 50°; Šarišské konzervárne a liehovary, n. p., Sabinov, závod Prešov; Povereníctvo potr. priemislu - HS V

sk226: 40%; Tuzemský rum; SL; Východoslovenské konzervárne, národný podnik, závod Prešov; Pov. Min. pre zás. ľudu zo dňa 8.III. 1923 č. 3734/1142

sk105: 40%; Tuzemský rum; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov; Obsah 1 l, MC Kčs 65.-; Obsah 0.5 l, MC Kčs 33.50

sk22: 40% Tuzemský rum; Obsah 0,2 l; ON 56 7008; MC Kčs 20,-; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov

sk23: 40% Tuzemský rum; Obsah 1 l; MC: Kčs 83,-; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov, ON 56 7081

sk29: 40%; Rum tuzemský; Obsah 1 l - MC 65,- Kčs; Obsah 0,5 l - MC 33,50 Kčs; ON 56 7081; Frucona, národný podnik Prešov, závod Prešov

sk106: ON 56 7088; 38%; MC: Kčs 100.-; MC: Kčs 50.-; Rum Karpatský jemný; 1 l; 0.5 l; Vyrobený s prídavkom ovocného destilátu; Frucona národný podnik, Prešov, závod Prešov

sk81: Fragopolis 1903; Rum tuzemský; 40% vol; Made in Slovakia; Objem: 0.5 l; Fragopolis, a.s., Prešov; PN 56 7007


Hledání v textech na etiketách

(?)
Hledat celá slova místo částí slov (?)
Hledat také v informacích o společnosti (?)

Poslední úpravy: 11.6.2016 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997