Fragopolis, Prešov

  rumy z celého světa
fullCollId

Rumové etikety

Tuzemský rum - Fragopolis, Prešov (sk98)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk98)

79 x 97 mm (3.1" x 3.8")
Tuzemský rum - Fragopolis, Prešov (sk226)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk226)

102 x 125 mm (4" x 4.9")
Tuzemský rum - Fragopolis, Prešov (sk105)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk105)

116 x 87 mm (4.6" x 3.4")
Tuzemský rum - Fragopolis, Prešov (sk22)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk22)

51 x 65 mm (2" x 2.6")
Tuzemský rum - Fragopolis, Prešov (sk23)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk23)

87 x 118 mm (3.4" x 4.6")
Rum tuzemský - Fragopolis, Prešov (sk29)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (sk29)

89 x 121 mm (3.5" x 4.7")
Rum Karpatský jemný - Fragopolis, Prešov (sk106)
Rum Karpatský jemný

Rum Karpatský jemný (sk106)

119 x 90 mm (4.7" x 3.5")
Rum tuzemský - Fragopolis, Prešov (sk81)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (sk81)

90 x 121 mm (3.5" x 4.8")

Historie

Firma byla založena roku 1903.

[Zdroj: Etiketa]

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Prešovská rafineria liehu".


Historie lihovarnictví v Prešově

Historie lihovarnictví v Prešovském kraji sahá do roku 1903. Zřizovací listina prvního závodu se však nedochovala. Rok založení závodu vysvítá z hlášení o válečných škodách v roce 1945 a z dalších starších listin. Původní název firmy byl Spolok poľnohospodárskych dorábateľov liehu, rafinácie a predaja liehu v Šarišskej stolici. Tento název souhlasí i s živnostenským oprávněním vydaným dne 25. června 1920 městskou radou v Prešově. Její počátky však sahají až do r. 1903, kdy byl v Prešově založen lihovar s roční kapacitou 34 000 hl lihu. Byla to akciová společnost 22 velkostatkářů - majitelů zemědělských lihovarů a její výrobní náplní bylo zpracování surového zemědělského lihu na periodickém aparátu.

Název závodu změnil výnos Ministerstva vnitra po dohodě s ministerstvem obchodu a financí dne 11. března 1922 na Prešovskej rafinérii liehu, úč. spol. v Prešově. Předmětem výrobní činnosti firmy byla rafinace lihu, výroba likérů a jiných lihových nápojů, výroba chemických článků, zakládání a udržování zemědělských a lesnických hospodářských závodů, obchodování vlastními i cizími výrobky rozmanitého druhu. První začátky závodu se zaměřovali na rafinaci surového lihu a jeho prodej. Alkohol se vyráběl v zemědělských lihovarech bývalé Šarišské stolice, odkud ho dováželi na povozech do rafinerie lihu v Prešově. Popsaný způsob výroby a rafinace lihu trval až do znárodnění.

Denaturovaný líh začaly vyrábět v roce 1921, kdy finanční ředitelství v Prešově povolilo Spolku poľnohospodárskych dorábateľov liehu atd... obecnou denaturaci lihu. Ve stejném rozhodnutí přeneslo se toto povolení i na novou firmu Prešovskou rafinérii lihu, úč. spol. V roce 1923 ministerstvo pro zásobování lidu ČSR povolilo Prešovské rafinérii lihu, úč. spol., výrobu a prodej náhražek ušlechtilých lihovin, a to tuzemský rum 40% a výčepní pálenku 20%. Finanční ředitelství v Prešově dne 27. září 1924 vydalo povolení na výrobu likérů a rumu a jejich prodej ve velkém, ale už předtím, 18. ledna 1924, získala Prešovská rafinerie, úč. spol., povolení k prodeji lihovin v malém. Prodávat mohla pouze lihoviny, které vyráběla ve vlastní výrobně v zapečetěných lahvích. Přesné údaje o vyráběných množstvích nejsou známy, ale v porovnání s dnešní výrobou šlo o velmi malé množství konzumních lihovin. Dne 20. prosince 1944 objekty závodu poškodil letecký nálet. Podle hlášení o válečných škodách závod utrpěl škody ve výši 2,5 milionu Kčs. Období jeho oprav spadalo do let 1945 - 1950, přičemž je třeba zmínit, že závod byl rekonstruován z vlastních finančních zdrojů a půjček. Po osvobození rozhodnutím Okresního národního výboru v Prešově ze dne 10. prosince 1945 zřídili zde národní správu. Za národního správce jmenovali Jana Paulovčína, dirigenta Lidové banky v Prešově, Alexandra Sakače, tajemníka MNV v Prešově a Andreje Čakana, důchodce v Prešově. Prokuru udělili Vojtěchovi Berényiho, řediteli firmy, který prováděl znárodnění v druhé etapě v letech 1948 -1949. Po znárodnění v II. etapě vznikl v Levoči národní podnik Východoslovenský lihový průmysl. Ze znárodněné podstaty Prešovské rafinace lihu, kapitálová společnosti, utvořil se závod v Prešově, který začlenily do zmíněného národního podniku. V době znárodnění pracovalo v rafinérie a likérce 12 dělníků a 9 úředníků, přičemž výroba se pohybovala zhruba kolem 4000 hl vyrobených lihovin. Šlo tedy o malou výrobu manufakturního charakteru. V této souvislosti je třeba uvést, že v letech 1948 - 1949 znárodnili i několik menší soukromých likérek v kraji, jako například Kancir a syn, likérka v Lipanech, pálenice slivovice v Brezovci, pálenice Molnár a spol. v Niž. Šebastové, Muller a spol., "Excelsior", pálenice borovičky v Prešově, Šidlík a spol., Likérka v Prešově, Hartman a spol., Likérka v Prešově, Gottdiener a spol., Víno - Prešov, Čekovský - pálenice, Solivar atd. Po znárodnění firmy v roce 1949 a založení závodu v Prešově se ředitelem stal Pavel Širica, který jím byl až do svého odchodu do Levoče dne 15. července 1951. Podnik Východoslovenské konzervárny, do jehož působení patřil i závod Prešov, vznikl dne 31. prosince 1951. V průběhu dalšího organizačního vývoje z tohoto národního podniku vznikly dne 1. ledna 1953 Šarišské konzervárny a lihovary, národní podnik, do jehož výrobního subjektu patřilo i lihovarnictví v Prešově. Rozhodnutím pověřenectva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků ze dne 10. března 1958 sloučením vytvořili novou organizační jednotku - Východoslovenské konzervárny, která od roku 1963 měla sídlo v Prešově.

O skutečné výstavbě a zvelebování prešovského závodu lze hovořit až po roce 1950, kdy závod různými úpravami zvyšoval svou výrobní kapacitu. Úpravami se postupně měnila tvář závodu i jeho výrobní sféra. Rafinace lihu se v závodě zrušila, ve výrobě lihovin se však pokračovalo. Postupně se pridružovali i další výrobní oprávnění, jako např. výroba nealkoholických nápojů, konzervárenské výroba, výroba hotových jídel a polotovarů, výroba octa 8% a 10%, rektifikovaných destilátů švestkových a vinných. V roce 1971 se ze závodu přenesla konzernárenska činnost do nově postavených výrobních objektů sesterského závodu v Trebišově. Po zrušení konzervárenské výroby začal závod rekonstruovat své výrobní prostory se zaměřením na tradiční výrobu alkoholických nápojů.

Firma FRAGOPOLIS a.s. Prešov byla jako zaměstnanecká akciová společnost založená v roce 1994 jako pokračovatel výrobního programu bývalého státního podniku Fragopolis Prešov. Společnost se orientovala na výrobní program v oblasti výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, výroby octa a výroby strojní technologie pro potravinářský průmysl. V roce 1996 přibyla výroba hořčice.

FRAGOPOLIS a. s. Prešov zaměstnávala 148 zaměstnanců. Společnost působila jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Fragopolis převzala na sebe závazky, a to bankovní úvěry ve výši 52 mil. Sk a závazky vůči dodavatelům ve výši 16 mil. Sk. Ekonomika akciové společnosti se příznivě vyvíjela zejména v letech 1994 - 1996, což souviselo s vysokým podílem exportu, který v roce 1996 činil až 46%.

Existenci firmy negativně ovlivňovalo nestandardní ekonomické prostředí v legislativní oblasti, které se prakticky projevovalo v těžké vynutitelnosti pohledávek. Usnesením Krajského soudu v Košicích dne 22. září 2000, byl na majetek Fragopolis a. s. Prešov vyhlášen konkurz.

V listopadu 2000 po dohodě se správcem konkurzní podstaty začala v objektech společnosti působit a vyrábět společnost Prelika, as Prešov.

[Zdroj: Prelika, a.s., cit. 2005]


Zde jsou plné texty z etiket

sk98: Tuzemský rum; 50°; Šarišské konzervárne a liehovary, n. p., Sabinov, závod Prešov; Povereníctvo potr. priemislu - HS V

sk226: 40%; Tuzemský rum; SL; Východoslovenské konzervárne, národný podnik, závod Prešov; Pov. Min. pre zás. ľudu zo dňa 8.III. 1923 č. 3734/1142

sk105: 40%; Tuzemský rum; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov; Obsah 1 l, MC Kčs 65.-; Obsah 0.5 l, MC Kčs 33.50

sk22: 40% Tuzemský rum; Obsah 0,2 l; ON 56 7008; MC Kčs 20,-; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov

sk23: 40% Tuzemský rum; Obsah 1 l; MC: Kčs 83,-; Frucona, národný podnik, Prešov, závod Prešov, ON 56 7081

sk29: 40%; Rum tuzemský; Obsah 1 l - MC 65,- Kčs; Obsah 0,5 l - MC 33,50 Kčs; ON 56 7081; Frucona, národný podnik Prešov, závod Prešov

sk106: ON 56 7088; 38%; MC: Kčs 100.-; MC: Kčs 50.-; Rum Karpatský jemný; 1 l; 0.5 l; Vyrobený s prídavkom ovocného destilátu; Frucona národný podnik, Prešov, závod Prešov

sk81: Fragopolis 1903; Rum tuzemský; 40% vol; Made in Slovakia; Objem: 0.5 l; Fragopolis, a.s., Prešov; PN 56 7007

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies